Základná škola Klokočov

Prihlásenie
Profil školy História školy ŠkVP Učebný plán inovovaný pre 1. – 4. ročník (ISCED 1) Učebný plán pre 5. – 9. ročník (ISCED 2) Učebný plán - inovovaný pre 5. – 9. ročník (ISCED 2) Učebný plán pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie Školský poriadok Prevádzkový poriadok Základnej školy Klokočov Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov v ZŠ Klokočov Vnútorná smernica o slobodnom prístupe k informáciám SPOLUPRÁCA SO ZRIAĎOVATEĽOM Prostriedky ZRPŠ Učebný plán pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie Finančná gramotnosť 2017

O škole, Dokumenty

Profil školy

 

   Vedenie školy

Riaditeľka školy:  Ing. Jarmila Krišťáková

Zástupkyňa:  Mgr. Ingrid Marcová

 

        Administratíva

Hospodársky  a administratívny úsek:  Vlasta Kašíková

                                                                      Bc. Mária Škulavíková


 

   Predmetové komisie a koordinátori


PREDMETOVÉ KOMISIE:

Jazyk a komunikácia  -SJL, ANJ, NEJ ............................Mgr. Zuzana Škorníková

*

Matematika a práca s informáciami - MAT, INF .......... Mgr. Renáta Banetková

*

Človek a spoločnosť - DEJ, GEG, OBN ..................................Mgr. Nina Vavrincová


*

Človek a príroda  -  FYZ, CHEM, BIO, PRA ..............................PaedDr. Ľubomír Kadura

*

Umenie a kultúra  - HUV, VYV, VYU, Človek a hodnoty - ETV, NBV................ Mgr. Jozef Rucek

Zdravie a pohyb -  TSV, Človek a svet práce - SEE, THD .................................Mgr. Chajdáková Alena

METODICKÉ ZDRUŽENIE: pre 1. - 4. ročník + ŠKD        - Mgr. Dana Janešíková

 

 

KOORDINÁTORI 

 

1.) Koordinátor Protidrogovej prevencie  -  PaedDr. Ľubomír Kadura

                        

 

PORADENSTVO: výchovný poradca            - Ing. Kasáková Monika

 

  ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG - Mgr. Banetková Renáta

                          

   Vyučovací čas
DOPOLUDNIA:                                                                          

                          1. hodina    7:40 -   8:25                                

                          2. hodina    8:35  -  9:20                                                          

                          3. hodina    9:30  - 10:15                                

                          4. hodina  10:30  - 11:15                                

                          5. hodina  11:25  - 12:10                                

                          6. hodina  12:20  - 13:05

 

                           7. hodina 13:35 - 14:20

                       

 Spolupráca

 

Centrum voľného času  v Klokočove

Obecný úrad v Klokočove

 

 


 

Medzinárodná spolupráca 
 

Česká republika - Základná škola v Havířove

 

Rada školy pri Základnej škole Klokočov 976, 023 22 Klokočov

 

Rada školy:

Predseda: Mgr. Zuzana Škorníková

Podpredseda: Ing. Jana Horčičáková

Pedagogickí zamestnanci:   Mgr. Zuzana Škorníková

                                               Milada Marcová

Ostatní zamestnanci:                Vlasta Kašíková

Zástupcovia zriaďovateľa:  Pavol Dedič

                                       Jaroslava Jarošová

                                       Anna Gulčíková

                                       Milan Krenželok

Zástupcovia rodičov:         Zdenka Stopková

                                       Ing. Jana Jarošová

                                       Ing. Jana Horčičáková

                                       Andrea Malíková

 

Rada rodičov:

Predseda:       Ing. Jana Jarošová

Členovia:        Ing. Jana Horčičáková

                     Mgr. Zuzana Škorníková

                     Monika Belková

                     Eva Staníková

                     Mária Turácová

                     Zdenka Stopková

                     Zuzana Želiecka

                     Pavlína Ramšová