Základná škola Klokočov

Prihlásenie

Navigácia

Fotogaléria

Kalendár

Narodeniny a meniny

Zajtra (Sobota 18.8.2018)
Daniela Gajdošová (7.A)
Alexandra Želiecka (9.A)
Viliam Čagala (7.A)
Elena Stopková  (2.A)
plán práce na šk. rok 2017/18 Správa VVČ za šk. rok 2016/17

Plány práce a správy za školský rok

plán práce na šk. rok 2017/18

Plán práce Základnej školy Klokočov, Ústredie 976

na školský rok 2017/2018

 

Spracovala: Ing. Jarmila Krišťáková, riaditeľka školy

Plán práce prerokovaný PR dňa: 28.08.2017

Predložený Rade školy dňa: 30.08.2017

Predložený zriaďovateľovi dňa: 30.08.2017

 

 

                  ...................................................                         ...............................................

                             Veronika Haferová                                       Ing. Jarmila Krišťáková

                                 starostka obce                                                  riaditeľka školy

 

Základné identifikačné údaje:

Názov školy: Základná škola Klokočov

Adresa:          Ústredie 976, 023 22  Klokočov

Telefón:         041/4353923, mobil: 0911 650 235

e-mail:           riaditel@zsklokocov.sk

www stránka:http://zs-klokocov.edupage.org

zriaďovateľ:   Obec Klokočov

starosta obce: Veronika Haferová

 

Vedúci zamestnanci školy:

Riaditeľka školy: Ing. Jarmila Krišťáková

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Ingrid Marcová

Vedúca ŠJ: Anna Soviarová

 

Rada školy:

Predseda: Mgr. Zuzana Škorníková

Podpredseda: Ing. Jana Horčičáková

Pedagogickí zamestnanci:   Mgr. Zuzana Škorníková

                                     Milada Marcová

Ostatní zamestnanci:         Vlasta Kašíková

Zástupcovia zriaďovateľa:   Pavol Dedič

                                             Jaroslava Jarošová

                                             Anna Gulčíková

                                             Milan Krenželok

Zástupcovia rodičov:           Zdenka Stopková

                                       Ing. Jana Jarošová

                                       Ing. Jana Horčičáková

                                        Andrea Malíková

Rada rodičov:

Predseda:       Ing. Jana Jarošová

Členovia:        Ing. Jana Horčičáková

                     Mgr. Zuzana Škorníková

                     Monika Belková

                     Eva Staníková

                     Mária Turácová

                     Zdenka Stopková

                     Zuzana Želiecka

                     Pavlína Ramšová

Poradné orgány školy:

 • metodické orgány:

Metodické združenia: Mgr. Dana Janešíková

Jazyk a komunikácia: Mgr. Zuzana Škorníková

Človek a príroda: PaedDr. Ľubomír Kadura

Človek a spoločnosť: Mgr. Nina Vavrincová

Človek a hodnoty + Umenie a kultúra: Mgr. Jozef Rucek

Matematika a práca s informáciami: Mgr. Renáta Banetková

Človek a svet práce + Zdravie a pohyb: Mgr. Alena Chajdáková

 

 • špeciálny pedagóg: Mgr. Renáta Banetková
 • výchovný poradca: Ing. Monika Kasáková
 • koordinátor prevencie: PaedDr. Ľubomír Kadura

 

 

Personálne zabezpečenie vyučovania:

Pedagogický/odborný zamestnanec

Funkcia

Triednictvo

Ďalšie kompetencie

Ing. Jarmila Krišťáková

Riaditeľka

X

X

Mgr. Ľuboslava Mudríková

Učiteľka

X

X

Mgr. Alena Chajdáková

Učiteľka

IV.A

Vedúca PK

Mgr. Dana Janešíková

Učiteľka

III.B

Vedúca MZ

Mgr. Zuzana Škorníková

Učiteľka

III. A

Vedúca PK

Mgr. Renáta Banetková

Učiteľka

I.A

Školský špeciálny pedagóg

Vedúca PK

Ing. Monika Kasáková

Učiteľka

VIII.B

Výchovný poradca

Mgr. Martina Jančíková

Učiteľka

II.A

X

Mgr. Ingrid Marcová

ZRŠ

IX.A

X

Mgr. Jozef Rucek – zástup MD,RD

Učiteľ

X

 

Vedúci PK

 

Mgr. Nina Vavrincová

Učiteľka

VIII.A

Vedúca PK

PaedDr. Ľubomír Kadura

Učiteľ

VII.A

Koordinátor prevencie

Vedúci PK

Mgr. Miroslava Muchová

Učiteľka

VI.A

X

Mgr. Adriána Hrušková

Učiteľka

V.A

X

Milada Marcová

Vychovávateľka

X

Predseda odborovej organizácie

Janka Kobolková

Vychovávateľka

X

X

Mgr. Jaroslav Vnuk

Učiteľ

X

X

 

MD/RD

Ing. Mária Hrušková

Mgr. Miroslava Štaffenová

 

Údaje o počte žiakov:

 

 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  

Počet tried

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Počet žiakov

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Z toho ŠVVP

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Z toho ŠKD

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

Organizácia školského roka:

Školský rok 2017/2018 sa začína:  1. septembra 2017

Školské vyučovanie sa začína:        4.septembra 2017

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí: 31. januára 2018

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína: 1. februára 2018

Školské vyučovanie končí: 30.júna 2018

Testovanie 5-2017:  neuvedené

Testovanie 9-2018 : 21. marca  2018

Náhradný termín testovania:      5. apríla 2018

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018:

Jesenné prázdniny     - 30.10.2017 – 31.10.2017

Vianočné prázdniny   - 23.12.2017 - 05.01.2018

Polročné prázdniny    - 02.02.2018

Jarné prázdniny          - 19.02.2018 - 23.02.2018

Veľkonočné prázdniny – 29.03.2018 – 03.04.2018

Letné prázdniny           - 02.07.2018 - 31.08.2018

 

 

 

Kalendár akcií školy

Školské výlety:

Trieda

Zodpovednosť

Termín

I.A

Mgr. Renáta Banetková

máj/jún 2018

II.A

Mgr. Martina Jančíková

máj/jún 2018

III.A

Mgr. Zuzana Škorníková

máj/jún 2018

III.B

Mgr. Dana Janešíková

máj/jún 2018

IV.A

Mgr. Alena Chajdáková

máj/jún 2018

V.A

Mgr. Adriána Hrušková

máj/jún 2018

VI.A

Mgr. Miroslava Muchová

máj/jún 2018

VII.A

PaedDr. Ľubomír Kadura

máj/jún 2018

VIII.A

Mgr. Nina Vavrincová

máj/jún 2018

VIII.B

Ing. Monika Kasáková

máj/jún 2018

IX.A

Mgr. Ingrid Marcová

máj/jún 2018

 

Exkurzie:

Termín

Exkurzia

Trieda

Zodpovednosť

Október 2017

Prírodovedné múzeum Liptovský Mikuláš, Važecká jaskyňa

VI.A, VII.A

Ing. Kasáková,

PaedDr. Kadura

Október 2017

Múzeum holokaustu v Seredi

VIII.A, VIII.B, IX.A

Mgr. Vavrincová

Mgr. Hrušková

December 2017

Vianočná výstava, Turzovka

III.A, III.B

Mgr. Škorníková, Mgr. Janešíková

September 2018 – Jún  2018

Obecná knižnica Klokočov, Kysucká knižnica Čadca

I.A. II.A, III.A, III.B, IV.A, V.A, VII.A

Mgr. Banetková,

Mgr. Jančíková

Mgr. Škorníková

Mgr. Janešíková

Mgr. Chajdáková

Apríl 2018

Banské múzeum Banská Štiavnica

VII.A, VIII.A, VIII.B

Ing. Kasáková,

PaedDr. Kadura

Máj 2018

NR SR Bratislava

VII.A, VIII.A, VIII.B

Mgr. Rucek

Máj 2018

Rajecká Lesná - Frívald

V.A, VI.A

Mgr. Rucek,

Mgr. Vnuk

2017/2018 (podľa aktuálnej ponuky)

Kysucká hvezdáreň KNM

III.A, III.B

Mgr. Škorníková,

Mgr. Janešíková

2017/2018 (podľa aktuálnej ponuky)

Návšteva výstavy z VYV

II.A

Mgr. Jančíková

 

Vychádzky: sú zaznačené v TVVP jednotlivých vyučovacích predmetov

ŠKD – vychádzky budú realizované podľa aktuálneho počasia

Akcie školy:

Termín

Názov akcie

Trieda

Zodpovednosť

September 2017

Účelové cvičenie,

Didaktické hry v prírode,

Nácvik evakuácie školy

I.stupeň, II. stupeň

PaedDr. Kadura,

Mgr. Chajdáková

September 2017

Plenárne združenie rodičov

I.stupeň, II. stupeň

RŠ, ZRŠ, Rada školy, Rada rodičov, zriaďovateľ

September 2017

Stretnutie s družobnou školou

I.stupeň, II. stupeň

Družobná škola Havířov, RŠ, CVČ Klokočov, zriaďovateľ

Október 2017

Deň voľby povolania

IX.A

Ing. Kasáková

Október 2017

Burza informácií, vzdelávania a zamestnanosti Čadca

IX.A

Ing. Kasáková

Október 2017

Stretnutie s dôchodcami

Vybraní žiaci

RŠ, zriaďovateľ

Október 2017

Svetový deň výživy

I.stupeň,

II.stupeň

RŠ, ZRŠ, PZ/OZ

November 2017

Červené stužky – celoslovenská kampaň

I.stupeň,

II. stupeň

PaedDr. Kadura

November 2017

Hodina deťom

I.stupeň

II. stupeň

Ing. Kasáková

November 2017

 

Dni otvorených dverí SŠ

IX.A

Ing. Kasáková

November 2017

(termín nezverejnený)

 

Testovanie 5 - 2017

V.A

RŠ, ZRŠ

November 2017

Jurinova jeseň

I.stupeň

II. stupeň

RŠ, ZRŠ, zriaďovateľ, Kysucká knižnica Čadca

November 2017

Plavecký výcvik

IV.A, V.A

Mgr. Škorníková

Mgr. Chajdáková

December 2017

Mikulášska nádielka

I.stupeň,

II.stupeň

RŠ, zriaďovateľ, Rada rodičov, CVČ Klokočov

December 2017

Vianočná besiedka, vianočná akadémia, vianočné tvorivé dielne

I.stupeň,

II.stupeň

Všetci PZ/OZ, zriaďovateľ

December 2017

Vianočný koncert v Havířove

Vybraní žiaci

Družobná škola Havířov, RŠ, CVČ Klokočov, zriaďovateľ

Január 2018

Novoročná sv. omša v Rímsko-katolíckom kostole v Klokočove

I.stupeň,

II.stupeň

Mgr. Vnuk /kňaz/, zriaďovateľ, RŠ

Február 2018

Lyžiarsky výcvik

VI.A. VII.A, VIII.A

Mgr. Chajdáková,

Mgr. Muchová

Február 2018

Lyžiar Klokočova

Vybraní žiaci

RŠ, zriaďovateľ, Mgr. Chajdáková

Február 2018

Karneval

I.stupeň,

II. stupeň

Mgr. Škorníková, Mgr. Janešíková

Február 2018

Rodičovský ples

X

ZŠ, Rada školy, Rada rodičov,

Marec 2018

Číta celá škola

I.stupeň,

II.stupeń

Učitelia SJL

Marec 2018

 

Testovanie 9 - 2018

IX.A

RŠ, ZRŠ, Ing. Kasáková, Mgr. Banetková

Apríl 2018

 

Škola v prírode

II.A, III.A

Mgr. Škorníková, Mgr. Muchová

Apríl 2018

Deň Zeme

I.stupeň,

II.stupeň

RŠ, zriaďovateľ

Apríl 2018

Zápis detí do I. ročníka

X

Mgr. Škorníková,

Mgr. Janešíková Mgr. Banetková

Apríl 2018

Deň narcisov

I.stupeň,

II.stupeň

Ing. Kasáková, Obč.združenie Klinček

Apríl 2018

Aktivity v oblasti voľby povolania

VIII.A, IX.A

Ing. Kasáková,

ÚPSVaR Čadca

Apríl 2018

Jarný koncert, Havířov

Vybraní žiaci

RŠ, zriaďovateľ, CVČ Klokočov

Apríl 2018

 

Andersenova noc

I.stupeň

Mgr. Škorníková, Mgr. Muchová

Máj 2018

 

Deň matiek

I.stupeň

Mgr. Janešíková, Mgr. Škorníková

Máj 2018

Eurodeň

I.stupeň,

II.stupeň

Mgr. Vavrincová, RŠ, KERIC Čadca

Jún 2018

Uvítanie detí do života

Vybraní žiaci

Mgr. Janešíková

RŠ, zriaďovateľ

Jún 2018

Dopravná výchova

Didaktické hry

I.stupeň

RŠ, CVČ Turzovka,

Mgr. Chajdáková

Jún 2018

Účelové cvičenie – Človek a príroda

II.stupeň

RŠ, PaedDr. Kadura

Jún 2018

Výchovný koncert

/podľa propozícií/

I.stupeň, II. stupeň

ZRŠ

Jún 2018

 

Rozlúčka deviatakov

IX.A

Mgr. Marcová

Podľa aktuálnej ponuky

Beseda so zamestnancami ÚPSVaR Čadca

X

X

Podľa aktuálnej ponuky

Besedy so zamestnancami

OR PZ Čadca

X

X

Podľa aktuálnej ponuky

Besedy so zamestnancami CPPPaP Čadca

X

X

Podľa aktuálnej ponuky

Besedy na tému finančná gramotnosť, podnikanie

X

X

Podľa aktuálnej ponuky

Besedy s

Hasičmi Klokočov

X

X

Podľa aktuálnej ponuky

Besedy na tému: Zdravotná výchova, výchova k rodičovstvu, zdravá výživa, regionálna výchova  a pod.

X

X

Podľa aktuálnej ponuky

Besedy, interaktívne prednášky podľa potrieb školy

X

X

 

Školské/okresné súťaže, olympiády:

 

Termín

Názov

Trieda

Zodpovednosť

Október 2017

 

Mladý záchranár CO

II. stupeň

Mgr. Rucek

Október 2017

 

Coca-cola – futbalová súťaž

II. stupeň

Mgr. Chajdáková

November 2017

 

KOMPARO – mat. súťaž

VIII.A, VIII.B, IX.A

Mgr. Banetková

Mgr. Marcová

November 2017

O cenu R. Jašíka – lit. súťaž

II. stupeň

Mgr. Škorníková,

Mgr. Muchová

November 2017

Výtvarné súťaže podľa propozícií

I.stupeň,

II. stupeň

Mgr. Rucek

November 2017

 

Plody jesene, Naše huby

II. stupeň

Ing. Kasáková

November 2017

 

Technická olympiáda

II. stupeň

Ing. Kasáková

November 2017

 

Čím chceš byť v budúcnosti

II. stupeň

Ing. Kasáková

December 2017

Január 2018

Olympiáda z MAT

II. stupeň

Mgr. Banetková

December 2018

 

Olympiáda z ANJ, DEJ

II. stupeň

Mgr. Vavrincová

December 2017

Január 2018

Pytagoriáda z MAT

I.stupeň

II. stupeň

Mgr. Banetková

December 2017

Január 2018

Olympiáda z GEO

 

II. stupeň

PaedDr. Kadura

Február 2018

Prednes poézie a prózy

I.stupeň

II. stupeň

Mgr. Škorníková

Marec 2018

KLOKAN

I.stupeň

II. stupeň

Mgr. Banetková

Podľa propozícií

Športové súťaže

I.stupeň

II. stupeň

Mgr. Chajdáková

Podľa propozícií

Literárne a výtvarné súťaže podľa propozícií

I.stupeň

II. stupeň

Mgr. Škorníková, Mgr. Muchová,

Podľa propozícií

Matematické súťaže

I.stupeň

II. stupeň

Mgr. Banetková

Podľa propozícií

Súťaže na tému: lesy, príroda, liečivé bylinky, aranžovanie, požiarna ochrana a pod.

I.stupeň,

II. stupeň

Ing. Kasáková,

PaedDr. Kadura,

 

Podľa propozícií

Súťaže na tému: protidrogovej prevencie a pod.

I.stupeň

II. stupeň

PaedDr. Kadura

 

Zapojenie do ostatných súťaží, besied a interaktívnych prednášok

: podľa propozícií

 

 

Plán spolupráce s Materskou školou Klokočov:

November 2017

Návšteva žiakov MŠ v ZŠ, obhliadka priestorov, učební

December 2017

Stretnutie pri stromčeku – žiaci MŠ a ZŠ, spoločné aktivity

Marec 2018

Spoločné posedenie riaditeliek ZŠ a MŠ, učiteliek I. stupňa a MŠ, špeciálneho pedagóga zamerané na  prípravu zápisu detí do I. ročníka

Apríl  2018

Účasť riaditeľky MŠ a učiteľky MŠ na zápise detí do I. ročníka

Máj 2018

Návšteva RZŠ a učiteľov I. stupňa v MŠ spojená so spoločným posedením rodičov, učiteľov MŠ a ukážkou edukačnej aktivity žiakov MŠ

Jún 2018

Návšteva detí MŠ v I. ročníku ZŠ, odovzdanie detských prác (darčekov) deťom MŠ

 

Plán spolupráce s CVČ Klokočov:

- zapojenie do súťaží podľa propozícií a aktivít školy po vzájomnej dohode s riaditeľom CVČ Klokočov PaedDr. Ľ. Kadurom.

 

Analýza činnosti školy za uplynulé obdobie

Viď Spáva o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017 a hodnotiace správy vedúcich predmetových komisií, metodického združenia, výchovného poradcu a koordinátora prevencie.

 

Východiská, základné dokumenty a právne normy platné v  školskom roku 2017/2018

 

Východiskami pre tvorbu plánu práce školy boli:

 •  

Školský vzdelávací program

Štátny vzdelávací program inovovaný

Školský vzdelávací program inovovaný

POP na rok 2017/2018

Hodnotiace analýzy činnosti MZ a PK, koordinátora prevencie a 

výchovného poradcu

Plán kontinuálneho vzdelávania

Plán práce PK/MZ

                                                  

   b)    Všeobecne záväzné právne predpisy a Zákony:

Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č.224/2011 Z.z. a vyhlášky č. 203/2015 Z. z.

Zákon č. 317/2009 Z.z.o pedagogických zamestnancoch

Nariadenia vlády

Vyhlášky MŠ SR

Rezortné predpisy

 

 • Vnútorné predpisy:Organizačný, prevádzkový, pracovný, mzdový, rokovací, školský, registratúrny poriadok ,Koncepčný zámer rozvoja školy na roky 2016-2021

 

 

Koncepcia školy, strategické ciele

1.1 Škola bude dbať o to, aby mali žiaci na 1.stupni položené pevné a trvalé základy techniky splývavého čítania, čítania s porozumením, vytvárať podmienky pre rozvoj čitateľskej gramotnosti na všetkých vyučovacích hodinách, využívaním kníh zo školskej kabinetnej zbierky, obecnej knižnice,  organizovaním podujatí ku dňu knižníc, Andersenovej noci, mesiacu knihy, exkurziami do knižníc, aktivizujúcimi metódami výučby. 

1.2 S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka a materinského jazyka budeme venovať  zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rôznymi formami a metódami práce rozvíjať kreativitu žiakov. Zároveň budeme podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti na všetkých vyučovacích hodinách, prioritne vo všetkých vzdelávacích oblastiach v 7. a 8 . ročníku.

1.3 Škola bude pripravovať žiakov na život rozvojom vlastnej osobnosti, rozvojom kľúčových kompetencií vo vzdelávacích oblastiach, podporovaním samostatnosti, tvorivosti, organizovaním praktických aktivít a prezentácií žiackej práce.

1.4 Škola bude pripravovať žiakov pre uplatnenie sa v informačnej spoločnosti, aby boli žiaci konkurencieschopní na trhu práce. To si vyžaduje účelné využívanie informačných technológií, ktoré máme v škole k dispozícii: PC, notebooky, interaktívne tabule, vizualizéry, dataprojektory, kameru a digitálny fotoaparát.

1.5 Škola rozvinie systém vyučovania cudzích jazykov, aby sa žiaci na konci nižšieho sekundárneho vzdelávania plynule dohovorili v cudzom jazyku, dôraz budeme klásť na rozvoj jazykových kompetencií a konverzáciu. Ako nástroj autoevalvácie  budeme používať hru, zážitkové metódy, inscenačné metódy. Od 1.10.2017 jeden deň v týždni bude prítomný na vyučovaní dobrovoľník zo zahraničia  hovoriaci anglickým jazykom, zabezpečený v spolupráci s KERICOM v Čadci a v mesiaci máj 2018 tri vyučovacie dni – Eurodni. Pri vyučovaní cudzieho jazyka škola od 1. ročníka využíva moderné učebnice a doplnkové výučbové prostriedky a venujeme pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka.

1.6 Škola vytvorí podmienky pre optimálny výber ďalšieho štúdia žiakov 9.ročníka a pre ich zodpovednú prípravu na testovanie a prijímacie konanie.

1.7 Škola bude do výchovy a vzdelávania zahŕňať dostatok informácií o regióne- z hľadiska   historického, kultúrneho, prírodovedného,  geografického i environmentálneho.

1.8 Zamestnanci budú dbať o dobrý imidž školy dosahovaním výchovno- vzdelávacích výsledkov, prezentáciou školy na rôznych súťažiach a kultúrnych podujatiach, publikačnou činnosťou, komunikáciou s rodičmi a verejnosťou .

1.9 Budeme viesť žiakov k želateľnému správaniu- aby dbali o dobré meno školy dosahovaním výchovno- vzdelávacích výsledkov, prezentáciou žiakov na rôznych súťažiach a kultúrnych podujatiach,  svojim správaním, postojom k šikanovaniu- netolerovať ho, k užívaniu drog – odmietať ich, predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

 1.10 Škola bude pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami vytvárať podmienky pre výučbu tak aby žiaci zvládali učivo, bude rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa.

1.11 Škola bude posilňovať výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu, realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Budeme rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín.

1.12 Škola bude vychovávať žiakov v duchu humanizmu a vzdelávať ich v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti. Výchovu k ľudským právam v triede a škole budeme usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti. Žiaci sa budú zapájať do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav a podobne.

1.13 Od 01.09.2017  bude zriadená Žiacka školská rada zo žiakov 5. – 9. ročníka, ktorá sa bude vyjadrovať k podstatným otázkam výchovy a vzdelávania, podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,  predkladať riaditeľovi a vedeniu školy návrhy návrhy a stanoviská týkajúce sa života školy.

 

1.14 Finančná gramotnosť bude rozvíjaná od prvého ročníka, témy sú zapracované v ŠkVP, ŠkVP inovovanom v rámci jednotlivých vyučovacích predmetoch.  Finančná gramotnosť bude súčasne rozvíjaná aj v ŠKD pri ZŠ Klokočov. Bude kladený dôraz na rozvíjanie čiastkových  kompetencií žiakov / detí týkajúcich sa boja proti korupcií, klientelizmu, ochrany spotrebiteľa, vzťah medzi životnými potrebami a financiami, vyhodnotenie informácií z rôznych zdrojov a podobne.

Hlavné úlohy školy

 

Hlavné úlohy v pedagogickej oblasti

Realizácia školského vzdelávacieho programu, jeho konkretizovanie do činností v šk. roku 2017/2018t ak, aby sme pokračovali vo formovaní profilu absolventa primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania, uvedeného v ŠkVP, ŠkVP inovovanom.

 

Úlohy vyplývajúce z POP 

 1. Do obsahu jednotlivých učebných predmetov implementovať ako prierezové témy:mediálnu výchovu , environmentálnu výchovu,regionálnu výchovu a tradičná ľudová kultúra,multikultúrnu výchovu , dopravnú výchovu,ochranu života a zdravia,tvorbu projektu a prezentačné zručnosti,osobnostný a sociálny rozvoj. Do obsahu jednotlivých učebných predmetov implementovať finančnú gramotnosť.

Z: všetci PZ

T: priebežne

 

 1. Do tematických plánov a plánov tr. učiteľa zapracovať úlohy súvisiaces výchovou v duchu humanizmu, so vzdelávaním v oblasti finančnej gramotnosti, ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzať diskriminácii, xenofóbii, intolerancii a rasizmu organizovaním besied, súťaží, tematických výstav, divadla, výchovných koncertov.

Z: všetci PZ

T: 04.09.2017

 

 1. V záujme zníženia byrokracie využívať elektronickú formu komunikácie, aplikácie programu ASc agenda.

Z: všetci PZ

T: stály

 

 1. Doplniť údaje do CR a priebežne ich aktualizovať.

Z: RŠ, Mgr. Ingrid Marcová

T: stály

 

 1. Dôsledne dodržiavať pravidlá hodnotenia vedomostí a správania sa žiakov v zmysle Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, Metodického pokynu Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie a podľa Vnútorného  systému hodnotenia a klasifikácie žiakov a jeho dodatkov.

Z: všetci PZ

T: stály

 

 1. Prizývať na vyučovacie hodiny odborníkov z rôznych oblastí

Z: podľa podmienok a záujmu

T: stály 

 

 1. Zabezpečiť, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získaný písomne, s vlastnoručným podpisom zákonného zástupcu a s uvedením poznámky, že zákonný zástupca bol poučený o dôsledkoch svojho súhlasu. Pred súhlasom je potrebné poskytnúť zákonnému zástupcovi nevyhnutné informácie zrozumiteľným spôsobom a s prihliadnutím na konkrétnu situáciu vo výchovno – vzdelávacom procese, na ktorú sa takýto súhlas vyžaduje.

Z.: všetci PZ/OZ

T.: stály

 

 1. Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v ŠKD.

Z.: učitelia SJL, vychovávatelia v ŠKD

T.: stály

 

 1. Vypracovať plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti a začleniť ho do všetkých vyučovacích predmetov, dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách. Podporovať voľnočasové aktivity detí a žiakov zamerané na jazykovú kultúru.

Z.: všetci PZ

T.: stály

 

 1. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny.

Z.: všetci PZ

T.: stály

 

 1. Podporovať rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním sa do projektov a súťaží s environmentálnym zameraním.

      Z.: všetci PZ

      T.: stály

 

 1. Využívať knižnično – informačné služby a podujatia Obecnej knižnice Klokočov, Kysuckej knižnice Čadca.

Z.: všetci PZ

T.: stály

 

 1. Zvýšiť zapojenie detí do pohybových a športových aktivít v prírode, sprístupniť ihriská i telocvičňu po vyučovaní i počas víkendov. Podporovať zdravé športové aktivity.

Z.: vyučujúci TEV, TSV

T.: stály

 

 1. Priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov, ich zmeny, v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu alebo podozrenia, že by mohli byť vystavení ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému a zlému zaobchádzaniu, zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinností s vedením školy, zákonnými zástupcami dieťaťa a žiaka.

Z.: všetci PZ

T.: stály

 

 1. V škole a v ŠKD pri ZŠ Klokočov dôsledne

uplatňovať rozhodnutia súdov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, najmä v súvislosti so striedavou starostlivosťou, vrátane neodkladných rozhodnutí súdov.

Z.: všetci PZ

T.: stály

 

 1. Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti kontrolovať a monitorovať prostredníctvom hospitačnej činnosti. Účinnosť hospitačnej činnosti zvyšovať poskytovaním objektívnej spätnej väzby pedagogickým zamestnancom. Zistenia z hospitačnej činnosti využívať pri plánovaní kontinuálneho vzdelávania PZ/OZ. Kontrolnú činnosť zamerať na účinnosť uplatňovania pedagogických inovácií vo výchovno-vzdelávacom procese smerujúcich k napĺňaniu individuálnych potrieb žiakov, k formovaniu pozitívnych osobných a sociálnych postojov a hodnôt, k rozvíjaniu zručností potrebných pre vedomostný a profesionálny rozvoj.

Z.: vedenie školy

T.: stály

 

 1. Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti PZ, identifikovanie silných a slabých stránok výchovno-vzdelávacej činnosti PZ, uplatňovanie sebareflexie, monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov, realizovanie interného vzdelávania.

Z.: vedúci PK/MZ

T.: stály

 

 1. Zabezpečiť vhodné podmienky pre participáciu metodických orgánov na procesoch riadenia školy, na podporovaní vytvárania priaznivej sociálnej klímy v triednych kolektívoch, na zlepšovaní vzájomných vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi, medzi žiakmi navzájom.

Z.: všetci PZ

T.: stály

 

 1. Vo výchovno-vzdelávacom procese poskytovať žiakom zväčšený priestor na diskusiu o aktuálnych problémoch spoločnosti (najmä extrémizmus, imigrácia, vplyv médií a osobitne sociálnych médií na vytváranie postojov, korupcia, klientelizmus) a tým rozvíjať kritické myslenie a občianske kompetencie s dôrazom na budovanie osobnostných postojov a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie.

Z.: všetci PZ

T.: stály

 

 1. RŠ, koordinátor prevencie, výchovný poradca informujú žiakov o Schránke dôvery, každý piatok schránku otvárajú a zaujmú stanoviská k jednotlivým pripomienkam. Taktiež spolupracujú so Žiackou školskou radou.

Z.: v texte

T.: stály

 

Úlohy vyžadujúce okamžité plnenie

 • Hlásenie mimoriadnych udalostí / zriaďovateľ, polícia, hasiči/
 • Hlásenie smrteľných, ťažkých alebo hromadných úrazov / zriaďovateľ, polícia, sociálna poisťovňa a pod./
 • Riaditeľ školy bezodkladne oznámi obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt,ak žiak vymeškal bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne a zároveň to oznámi ÚPSVaR(ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať konanie o priestupku, ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 hodín, je potrebné zo strany obce podať trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka prepodozrenie zo spáchania trestného činu Ohrozovania mravnej výchovy mládeže)
 • Inštruktáž BOZP a PO u novoprijatých pracovníkov

 

 

Úlohy vyplývajúce z analýzy výchovno- vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok v MZ/PK:

 • Pokračovať vo využívaní IKT na vyučovacích hodinách, v ŠKD

Z: všetci PZ

T: stály

 • Priebežné dopĺňanie knižničného fondu PK Jazyk a komunikácia

Z: RŠ, Mgr. Škorníková

T: priebežne

 • Venovať zvýšenú pozornosť talentovaným žiakom a zapájať ich do školských, okresných, krajských a celoslovenských súťaží a olympiád.

Z: všetci PZ

T: priebežne

 • Vytvárať podmienky pre prípravu žiakov 5. ročníka na Testovanie 5 a 9. ročníka na Testovanie 9, zapájať žiakov do Kompara, doučovanie, zintenzívniť testovanie od nižších ročníkov.

Z: vyučujúci SJL, MAT

T: priebežne

 • Pokračovať vo vedení školskej kroniky.

Z: Mgr. Škorníková

T: priebežne

 • Realizovať opatrenia na posilnenie čitateľskej gramotnosti vo všetkých vyučovacích predmetoch, prírodovednej gramotnosti, finančnej gramotnosti, digitálenej gramotnosti, gramotnosti vo využívaní IKT.

Z: vedúci PK/MZ

T: priebežne

 • Vzájomná informovanosť a spolupráca bývalých učiteľov 4. ročníkoch a terajších. učiteľov 5. ročníkov.

Z: zainteresovaní PZ

T: priebežne

 • Prehlbovať záujem žiakov o dané predmety využívaním súťažných a zábavných foriem výučby, televíznych a rozhlasových relácií, internetu a multimediálnych CD, DVD. Skvalitniť prípravu výučby v motivačnej a expozičnej fáze.

Z: vedúci PK/MZ

T: stály

 • Pri vyučovaní využívať projekty, zážitkové učenie, prvky dramatizácie, čím sa dané predmety stanú atraktívnejšími.

Z: vedúci PK/MZ

T: stály

 • Vzájomne spolupracovať medzi jednotlivými metodickými orgánmi, vzájomne informovanosť ich členov.

Z: vedúci PK/MZ

T: priebežne

 • Pokračovať v zvyšovaní úrovene výučby cudzích jazykov, eliminovať memorovanie, posilňovať komunikačnú zložku.

Z: vedúci PK Jazyk a komunikácia

T: stály

 • Hospitačnú činnosť zamerať na kontrolu plnenia opatrení, kontrolu osvojenia kľúčových kompetencií, na sledovanie adaptácie žiakov 1. a 5. ročníka.

Z: vedenie školy

T: priebežne

 

 • Kontrolnú činnosť zamerať na účinnosť uplatňovania pedagogických inovácií vo výchovno-vzdelávacom procese smerujúcich k napĺňaniu individuálnych potrieb žiakov, k formovaniu pozitívnych osobných a sociálnych postojov a hodnôt, k rozvíjaniu zručností potrebných pre vedomostný a profesionálny rozvoj.

Z.: vedenie školy

T.: priebežne

 

 

Úlohy v šk. roku 2017/2018 v nasledovných oblastiach:

Metodické združenie (vrátane ŠKD)

Jazyk a komunikácia

Človek a príroda

Človek a spoločnosť

Človek a hodnoty + Umenie a kultúra

Matematika a práca s informáciami

Človek a svet práce + Zdravie a pohyb

budú rozpracované v plánoch práce jednotlivých MZ a PK.

 

Hlavné úlohy v mimoškolskej oblasti 

Zabezpečiť, aby žiaci školy mali možnosť zmysluplne tráviť voľný čas činnosťou v záujmových útvaroch so zameraním na šport, kultúru, poznávanie krajiny, rozširovaním svojich jazykových znalostí, zaujímavou činnosťou sa zdokonaľovať v rôznych vyučovacích predmetoch. Činnosť záujmových útvarov bude zabezpečovaná prostredníctvom vzdelávacích poukazov v ŠKD  a v spolupráci so zriaďovateľom a CVČ Klokočov.

Škola zabezpečuje trávenie voľného času po skončení vyučovania:

 • Športové aktivity na školskom ihrisku i v telocvični
 • Pingpongové aktivity na prízemí hlavnej budovy školy i počas prestávok
 • Sprístupnenie učební PC na prípravu domácich úloh, projektov
 • Prípravy na súťaže a olympiády
 • Pomoc slaboprospievajúcim žiakom formou doučovania
 • Práca s talentovanými žiakmi

 

Hlavné úlohy v materiálovo-technickej a ekonomickej  oblasti

Úloha

Zodpovednosť

Termín

Rekonštrukcia okien v budove ŠJ –vývarovňa, klady

Vedenie školy, zriaďovateľ

Podľa finančných prostriedkov

Zakúpenie konvektomatu do ŠJ

Vedenie školy, zriaďovateľ

Podľa finančných prostriedkov

Rekonštrukcia strešného podbytia hlavnej budovy školy

Vedenie školy, zriaďovateľ

Podľa finančných prostriedkov

Výmena poškodených zásobníkov na WC /toal. papier, mydlo, utierky/, výmena poškodených WC

Vedenie školy

Podľa finančných prostriedkov

Postupná výmena klasických tabúľ v triede za ekologické

Vedenie školy

Podľa finančných prostriedkov

Nákup lavíc a stoličiek do tried /výmena poškodeného nábytku/

Vedenie školy

priebežne

Zakúpenie notebookov  na vyučovanie prírodovedných predmetov

Vedenie školy

Podľa stavu finančných prostriedkov

Zakúpenie notebookov, systémové vybavenie k interaktívnym tabuliam

Vedenie školy

priebežne

Zakúpenie výukových softvérov, didaktických pomôcok a materiálu podľa dohody PK/MZ

Vedenie školy, vedúci PK/MZ

priebežne

Zapájanie sa do projektov podľa aktuálnej ponuky MŠVVaŠ a iných nadácií

Všetci zamestnanci

priebežne

Nedostatok učebníc kompenzovať pracovnými listami, staršími učebnicami a interaktívnym materiálom z internetu

Všetci PZ

priebežne

Objednávka, evidencia učebníc

ZRŠ, Mgr. Chajdáková

priebežne

Odber tlače pre žiakov a učiteľov

Mgr. Dana Janešíková, ekonómka

priebežne

Zakúpenie uzamykateľných kovových skríň do archívu

Vedenie školy

Podľa finančných prostriedkov

Nákup hračiek, didaktických pomôcok v ŠKD

Vedenie školy

priebežne

Výmena poškodeného nábytku v ŠKD

Vedenie školy

priebežne

Dielňa, zakúpenie učebných pomôcok do dielne a šk. kuchynky

Vedenie školy

priebežne

Nákup chýbajúceho servisu a riadu do ŠJ

Vedenie školy

priebežne

Nákup pracovných nástrojov a prístrojov školníkovi a upratovačkám

Vedenie školy

priebežne

Vymaľovanie pergoly

Vedenie školy

priebežne

Inventarizácia

Ekonómka, ZRŠ, poverení zamestnanci

Stav k  31.12.2017

Dokončenie kamerového systému – vonkajšia časť budovy

Vedenie školy

priebežne

Zakúpenie ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov

RŠ, ekonómka

Podľa plánu

Výmena poškodených, nefunkčných hydrantov a hasiacich prístrojov

Vedenie školy, bezpečnostný technik

Podľa výsledkov revízie

Rekonštrukcia  vonkajšej elektrickej skrinky

Vedenie školy

Podľa stavu finančných prostriedkov

 

 

Hlavné úlohy v personálnej oblasti

Úloha

Zodpovednosť

Termín

Zabezpečiť kvalifikovanosť PZ v oblasti, FYZ, OBN

Vedenie školy

Stály

Vypracovať plán kontinuálneho vzdelávania

Do 31.08.2017

Aktualizovať zaradenie zamestnancov do kariérových pozícií na šk. rok 2017/2018

Vedenie školy

Do 31.08.2017

Vypracovať poverenia vedúcim PK/MZ,  koordinátorovi prevencie, výchovnému poradcovi a triednym učiteľom, menovať správcov učební na šk. rok 2017/2018

RŠ, ZRŠ

Do 31.08.2017

Rozdeliť úväzky vychovávateliek, PZ/OZ

Do 31.08.2017

Hodnotenie zamestnancov

 

Vedenie školy

Do 31.8.2018

 

 

 

 

 

Hlavné úlohy v riadiacej oblasti

Úloha

Zodpovednosť

Termín

Prerokovanie pracovného, organizačného, školského poriadku, ŠkVP, ŠkVP-inovovaný, VP v ŠKD

Vedenie školy

Do 31.08.2017

Kontrola plnenia dlhodobých a krátkodobých cieľov školy

Vedenie školy

Stály

Budovanie neohrozeného prostredia pre všetkých zamestnancov a žiakov školy

Vedenie školy

Stály

Vytváranie podmienok pre celoživotné vzdelávanie zamestnancov

Vedenie školy

Stály

Do procesu rozhodovania , kontrolnej a hospitačnej činnosti zainteresovať vedúcich PK/MZ

Vedenie školy

Stály

Obmedziť narúšania vyučovacieho procesu na minimum

Vedenie školy

Stály

Kontrola dodržiavania PO, BOZP

Vedenie školy

Stály

Revízie, odborné prehliadky podľa plánu

Vedenie školy, technik PO, BOZP

priebežne

Odstraňovanie porúch

 

Vedenie, zriaďovateľ

priebežne

 

 

Hlavné úlohy v oblasti styku s rodičmi a verejnosťou

Úlohy

Zodpovednosť

Termín

Organizácia spoločných aktivít v rámci dní správnej výživy, Valentínsky rodičovský ples

RŠ, Vedúci PK/MZ, Vedúca ŠJ

Október 2017

Február 2018

Prezentácia kultúrnych programov na obecných podujatiach

Poverení PZ

Priebežne

Konzultačné dni pre rodičov

 

Všetci PZ

Prvý štvrtok v mesiaci

Poznajme sa navzájom – výmenné návštevy v MŠ, spoločná účasť na vybraných akciách a podujatiach školy

MZ

Priebežne

Elektronická žiacka knižka

 

Tr. učitelia II. stupňa

Priebežne

Pravidelná aktualizácia web stránky školy

Mgr. Banetková

Priebežne

Medializácia školy na verejnosti – web obce, týždenník Kysuce a pod.

 RŠ, Mgr. Škorníková

Priebežne

Spolupráca s políciou, ÚPSVaR Čadca, Hasičmi Klokočov

RŠ, koordinátor prevencie, výchovný poradca

Priebežne

Spolupráca s CPPPaP Čadca

RŠ, špeciálny pedagóg, výchovný poradca

Priebežne

Spolupráca s CVČ Klokočov, CVČ Turzovka

Priebežne

Spolupráca so zriaďovateľom

Priebežne

Spolupráca s Farským úradom Klokočov

Priebežne

Spolupráca s okolitými ZŠ a SŠ, ZUŠ Turzovka

Priebežne

Pokračovanie v oceňovaní najlepších žiakov školy

Vedenie školy

Jún 2018

Spolupráca s KERICOM v Čadci

Priebežne

Spolupráca s miestnymi podnikateľmi

Priebežne

Spolupráca s Obecnou knižnickou v Klokočove, Kysuckou knižnicou v Čadci

Priebežne

Spolupráca s družobnou školou ZŠ Žákovská, Havířov,  ČR

Priebežne

Nadviazať spoluprácu s ďalšou družobnou školou v zahraničí

Priebežne

Akúkoľvek komunikáciu so zák. zástupcom žiaka je tr. učiteľ povinný zapisovať, zápis dať podpísať účastníkom konania a archivovať v príručnom archíve

Všetci PZ

Priebežne

 

Práca so žiakmi so ŠVVP

 

Úloha

Zodpovednosť

Termín

Vytvárať podmienky pre začlenenie žiakov s diagnostikovanými ŠVVP

Vedenie školy,

Špeciálny pedagóg

Podľa požiadaviek zákonného zástupcu a možností školy

Vytvárať podmienky pre žiaka so stredným stupňom mentálneho postihnutia začleneného v bežnej triede

Vedenie školy

Tr. učiteľ

Špeciálny pedagóg

stály

Vypracovať IVVP pre začlenených žiakov.

Konzultovať ich s poradenským zariadením

Vyučujúci PZ, špeciálny pedagóg, tr. učitelia

Do 09.09.2017

Konzultovať ďalšie kroky s CPPPaP, CŠPP

Špeciálny pedagóg

Priebežne

Rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené zdravotným znevýhodnením žiaka, uplatňovať požiadavky, ktoré má predpoklad splniť, pri hodnotení a klasifikácií prospechu a správania nehodnotiť negatívne tie výkony žiaka, ktoré sú ovplyvňované jeho zdravotným stavom

Všetci PZ

Priebežne

 

Predkladať informácie o plnení IVVP na hodnotiacu/klasifikačnú pedagogickú radu

Tr. učitelia, špeciálny pedagóg

Štvrťročne

 

 

 

Projekty školy

Zameranie projektu

Zodpovednosť

Termín

Bloková výučba prierezových tém

Vedúci PK/MZ

Podľa TVVP

Mliečny program

J.Janešíková, RŠ

September 2017 – jún 2018

Projekt Ovocie do škôl

Mgr. Muchová

Október 2017 -apríl 2018

Vianočná besiedka – výzdoba tried, chodieb, vianočný stromček, príprava programu, tvorivé dielne, zvyky, tradície

Všetci PZ, ŠKD

December 2017

Škola podporujúca zdravie- pitný režim, pohybom proti obezite, prezentácia zdravej výživy

Koordinátor prevencie, PZ

priebežne

Rozvojové projekty podľa aktuálnej ponuky

Všetci PZ

Podľa ponuky

Dopravná výchova – využívanie dopravného ihriska v Turzovke v spolupráci CVČ Turzovka

RŠ, PZ

Podľa ponuky

Veľkonočný projekt – výzdoba tried, pletenie korbáčov, tvorivé dielne

Všetci PZ, ŠKD

Marec 2018

Deň matiek – príprava programu a darčekov

Učitelia I. stupňa

Máj 2018

Rozlúčka deviatakov – slávnostný rozlúčkový kultúrny program pre žiakov, učiteľov, rodičov

Mgr. Hrušková

Jún 2018

Enviroprojekty – žiacke práce  zamerané na ochranu prírody, separovaný zber, skrášľovanie okolia školy

Ing. Kasáková, PaedDr. Kadura

priebežne

Zdravoprojekty – žiacke práce zamerané na poskytnutie prvej pomoci, PO, BOZP

Ing. Kasáková, PaedDr. Kadura

priebežne

Kampaň – Červené stužky

PaedDr. Kadura

November 2017

Hodina deťom

Ing. Kasáková

November 2017

Deň narcisov

Ing. Kasáková

Apríl 2018

Svet okolo nás

 

Ing. Kasáková,

PaedDr. Kadura

November 2018

Čítame pre radosť

Mgr. Škorníková

September 2017 dokončenie projektu, zabezpečenie pokračovania projektu

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc.-pat. javov v školskom prostredí

Ing. Kasáková

Podľa propozícií

Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

PZ vyučujúci všeobecno-vzdelávacie predmety

Podľa propozícií

Jednota pre školákov

Mgr. Chajdáková

Podľa propozícií

 

Ostatné projekty: podľa vyhlásených výziev.

Prílohy:

 • Plán pracovných porád
 • Plán pedagogickej rady
 • Menovanie vedúcich a členov PK/MZ

 

 

Vypracovala: Ing. Jarmila Krišťáková, riaditeľka školy