Základná škola Klokočov

Prihlásenie
ŠKD Pohybové aktivity a voľnočasové aktivity - fotogaléria Dochádzka detí Výchovný program Vnútorný predpis č. 05/2016 pre školský klub detí PROJEKTY ŠKD ZÁUJMOVÝ ÚTVAR 1 V ŠKD ZÁUJMOVÝ ÚTVAR 2 V ŠKD

Školský klub detí

ŠKD

Školský klub má dve oddelenia                      

1.oddelenie:   vychovávateľka:  Miladka Marcová -budova telocvične - 1. poschodie


2. oddelenie:  vychovávateľka:  Janka Kobolková -  budova telocvične - 1. poschodie

                                                                  

 

REŽIM DŇA

 

             11.15              príchod detí do ŠKD

11.15 – 12.20              odpočinková činnosť

12.20 – 12.50              hygiena, obed

12.50 – 13.30            rekreačná činnosť(pohybové, súťaživé, kvízy, hlavolamy, tajničky, hádanky....)

 

14.30 – 15. 30          TOV – SVČ, PTČ, TVČ, EVČ, PRVČ

15. 30 – 16.25          rekreačná činnosť, odchod detí domov


Práca detí v ŠKD prebieha podľa ročného plánu, na ktorý nadväzujú mesačné plány.


Cieľom ŠKD je :

>aktívne rozvíjať estetické vnímanie a cítenie

            >podporovať originalitu a sebarealizáciu detí

      >pestovať sebadisciplínu a znižovať agresivitu medzi deťmi

<!   >viesť k dodržiavaniu čistoty a hygieny prostredia

<!   >zdokonaľovať motoriku rúk a osvojiť si pracovné návyky

<!   >rozvíjať kladný vzťah k rodine

<!   >vytvárať kladný vzťah k životnému prostrediu – využitie odpadového materiálu

<!    >rozvíjať pohybové schopnosti, otužovanie, pobyt v prírode.

...                      

 

      

                   

------------------------------------------------------------------------------------

ARCHÍV

 

           Staršie fotografie do roku 2016