Základná škola Klokočov

Prihlásenie

Navigácia

Fotogaléria

Kalendár

Narodeniny a meniny

Zajtra (Sobota 18.8.2018)
Daniela Gajdošová (7.A)
Alexandra Želiecka (9.A)
Viliam Čagala (7.A)
Elena Stopková  (2.A)
Základné informácie Rozvrh Kontakty Projekt - Asistenti Dokumenty učebňa šk. šp. pedagóga

školský špeciálny pedagóg

Základné informácie

 

 

V Základnej škole Klokočov od októbra 2013 pracuje

školský špeciálny pedagóg: Mgr. Banetková Renáta.

                                                                                                                                                                        

********************************************************************

Od 01.01. 2018 pracujú na škole 2 asistenti učiteľa:

Mgr. Odrobiňáková Jana

Mgr. Staniková Lenka

Asistenti sú k dispozícii všetkým začleneným žiakom podľa potreby učiteľov a ŠVVP potrieb žiakov v školskej inklúzii. 

Náplň práce asistentov:

 

*********************************************************************

Školský špeciálny pedagóg poskytuje špeciálno-pedagogický servis žiakom:

  • so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami
  • začleneným žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov
  • žiakom zdravotne oslabeným/ sluchovo, zrakovo znevýhodneným, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom, mentálne postihnutým
  • žiakom s intelektovým nadaním

 

Činnosť školského špeciálneho pedagóga je zameraná predovšetkým na tieto oblasti:

  1. Práca so žiakmi  -  individuálne špeciálnopeda­gogické cvičenia zamerané na reedukáciu vývinových porúch učenia, zvýšená starostlivosť o deti so zdravotnými problémami, depistáž.
  2. Spolupráca s rodičmi -  individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom, tvorba individuálnych výchovno- vzdelávacích programov, plánov.
  3. Spolupráca s učiteľmi  –  systematické pozorovanie a diagnostika problémových a zaostávajúcich žiakov, tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov.
  4. Spolupráca s poradenskými zariadeniami, s odbornými lekármi, s UPSVaR, osvetová činnosť.