Základná škola Klokočov

Prihlásenie

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHEM
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracovné vyučovanie PCV
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodovedné aplikácie PRA
Slovenský jazyk a literatúra SLJ
Správanie SPR
Svet práce SEE
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Triednická hodina TRH
Vlastiveda VLA
Výchovné poradenstvo VP
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1120 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.09.2018