Základná škola Klokočov

Prihlásenie

Navigácia

Fotogaléria

Kalendár

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 25.5.2018)
Vanesa Ramšová (3.A)
Vanesa Slezáková (1.A)
Vanesa Strýčková (3.B)
Vanesa Žilková (9.A)
 • .

  „Mladý človek na trhu práce“

  Dňa 11. mája 2018 sa žiaci 8.A a 8.B triedy zúčastnili besedy s pracovníčkou ÚPSVaR Čadca na tému „Mladý človek na trhu práce“

  Beseda bola realizovaná pod vedením Mgr. Veselkovej  skupinovou formou. V rámci skupinovej aktivity sme spoločne so žiakmi formou diskusie rozoberali tému čo je to vlastne voľba povolania a aké faktory môžu voľbu povolania ovplyvniť, aké sú ich predstavy, životné ciele, ale taktiež čo treba zvažovať u povolania (charakter pracovnej činnosti, pracovné prostredie, pracovná doba, požiadavky na vzdelanie, mzdové podmienky, riziká, nebezpečenstvo, zloženie pracovného kolektívu).Ďalej pri práci so žiakmi bol použitý dotazník k voľbe povolania.

  Dotazník k voľbe povolania obsahuje zoznam aktivít a záujmov z rôznych oblastí ľudskej činnosti - 228 činností (položiek), na ktoré žiak odpovedá a zároveň do záznamového listu k príslušnému číslu položky si zapisuje pomocou čísel 1 až 5 hodnotenie toho, ako sa mu uvedená činnosť páči. V závere si žiaci dotazník vyhodnotili a dozvedeli sa oblasť, ktorá na základe odpovedí im najviac vyhovuje. V závere sme spoločne rozoberali jednotlivé oblasti a žiaci sa snažili k nim priradiť povolania. Na záver si žiaci prevzali brožúru „Čím chceš byť“ a boli informovaní ako ďalej môžu s informáciami pracovať na webovej stránke www.istp.sk.

   

   

  V Klokočove 11.05. 2018

  Ing. Monika Kasáková

 • Bloková výučba

   

   

  Dňa 09. mája 2018 sa žiaci ôsmeho ročníka ZŠ Klokočov zúčastnili blokovej výučby na SOŠ technickej v Čadci.

  Chlapci a dievčatá boli rozdelení do troch skupín, dozvedeli sa o princípe technológie CNC strojov.

  Žiaci si „naprogramovali“ výrobu zvolenej súčiastky z duralu. Chlapci aj dievčatá si vyskúšali prácu so spájkovačkou a získali nové vedomosti aj z oblasti mechaniky autodielni.

  Vedomosti a praktické zručnosti im odovzdávali majstri odbornej výchovy. Žiaci rešpektovali školský poriadok a so spokojnosťou odchádzali z blokovej výučby. Pred školou nás čakal autobus a šťastlivo sme sa vrátili domov. Žiaci boli informovaní o aktuálnom študijnom odbore – mechanik nastavovač, ktorý je veľmi žiadaný na trhu práce a je zaradený do duálneho vzdelávania.

   

   Ing. Monika Kasáková

 • oznam

  Pozrite si naše najnovšie úspechy:

   https://zs-klokocov.edupage.org/text2/?

 • .................................................................................

  Andersenova noc 2018

              V piatok 04.05.2018 sa niektorí žiaci ZŠ Klokočov zúčastnili Andersenovej noci, počas ktorej sa im venovali pani učiteľky  Mgr. Zuzana Škorníková, Mgr. Lenka Staníková a Mgr. Kristína Foldinová.

  Vo večerných hodinách sme navštívili Kysuckú knižnicu v Čadci. Pani pracovníčky knižnice pripravili pre našich žiakov zaujímavú obhliadku knižnice a  súťažnú hru "Milujem Slovensko". Žiaci súťažili v štyroch  družstvách podľa okruhov, ktoré si vykrútili na kolese. Zatočiť kolesom dostal možnosť každý súťažiaci. Jednotlivé otázky potom riešili v družstvách. Žiaci všetkých družstiev  získali sladkú odmenu. Prežili sme veľmi napínavý a zaujímavý  večer.

              Po príchode do školy sme pokračovali rozprávkovými a tvorivými aktivitami, napr. maľovali plagát s názvom svojej skupiny, tvorili záložku do knihy,  riešili rozprávkový kvíz, hádali hádanky, dopĺňali obrázkovú osnovu, baterkami hľadali rôzne lístočky s hádankami, ktoré museli uhádnuť. Skupina s najlepším časom získala poklad. Na dobrú noc si pozreli rozprávku.

              Na druhý deň sme všetky aktivity vyhodnotili a víťazné družstvá odmenili.   Súťažiaci  boli odmenení sladkou  odmenou,  účastníckym listom a školskými materiálmi od Prvej stavebnej sporiteľne.

                                                                                                                        Mgr. Škorníková

   

 • *****************************************************************

  Beseda s Dr. Pavlom Demešom

   

   

       Dňa 03. mája 2018 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili besedy, ktorú nám sprostredkoval Dr. Michal Zoldy. Túto besedu viedol Dr. Pavol Demeš – občiansky aktivista, bývalý minister zahraničných vecí SR, poradca prezidenta Michala Kováča, fotograf a politický analytik.

       Beseda sa uskutočnila počas prvých dvoch vyučovacích hodín.

  Pán Dr. Demeš žiakom prezentoval dve témy: prvá téma pod názvom „Slovensko v osmičkovom roku“ a druhá téma niesla názov „Slovensko-americké vzťahy“.

  V prvej prezentácii pán doktor priblížil žiakom významné historické medzníky v dejinách Čechov a Slovákov, ktoré súviseli s osmičkou. Bolo poukázané na zaujímavé osmičky v slovenských dejinách.

  • rok 1918 koniec prvej svetovej vojny bol významný nielen pre celý svet, ale aj  pre Čechov a Slovákov,  pretože v októbri 1918 vznikla 1. Československá republika a tento rok si pripomenieme 100. výročie vzniku prvej ČSR
  • rok 1938 Mníchovská Dohoda- Československo muselo odstúpiť v prospech fašistického Nemecka pohraničné územia na západe republiky
  • rok 1948 nastáva komunistický  štátny prevrat,  v republike vládne komunistický režim
  • v roku 1968 sa Alexander Dubček stáva 1.tajomníkom KS a vpád vojsk Varšavskej zmluvy toto obdobie sa označuje aj ako Pražská jar, tento rok si budeme pripomínať 50.výročie
  • 1988 – v marci sa uskutočnila Sviečková manifestácia za občianske a náboženské práva
  • 1998 sa skončila vláda Vladimíra Mečiara (v tomto roku sa konali dvojdňové parlamentné voľby, ktoré ukončili „mečiarizmus“)
  • rok 2008 bol významný pretože Slovensko vstúpilo do NATO

  Druhá časť besedy bola venovaná slovensko-americkým vzťahom. Pán doktor poukázal predovšetkým na diplomatické vzťahy medzi Slovenskou republikou a USA. Žiaci sa dozvedeli, kedy boli tieto vzťahy najlepšie, kedy boli chladné, ktorí slovenskí politici a prezidenti navštívili Washington, aká bola medzi SR a USA spolupráca a ako sa tieto vzťahy vyvíjali najmä po nežnej revolúcii až po súčasnosť.

  Žiaci spoznali aj významné osobnosti, ktoré pôsobili v USA a majú svoje korene na Slovensku. Pán doktor rozprával o významnom astronautovi, Eugenovi Cernanovi, ktorého starí rodičia pochádzajú z Vysokej  nad Kysucou a ktorý pristál na Mesiaci a jeho výprava  priniesla odtiaľ mesačnú skalu.  Spomínal sa tiež Andy Warhol, slávny americký maliar, ktorý má tiež korene na Slovensku. Či o Petrovi Bondrovi, ktorý hrával vo Washingtone a ktorého hokejový dres zdobí slovenskú ambasádu vo Washingtone. Tomáš Garrigue Masaryk, je pôvodom Čech, no jeho otec pochádzal zo Slovenska. Tento prvý prezident ČSR sa oženil s američankou, prijal jej meno a jeho socha stojí v Massachusetts.

  Počas oboch častí besedy vznikol aj priestor, kedy žiaci mali možnosť pýtať sa pána Demeša rôzne otázky.

       Ďakujeme Dr. Demešovi za príjemnú návštevu, cenné a zaujímavé informácie a dúfame, že k nám ešte niekedy zavíta. Taktiež veľké ďakujem patrí Dr. Michalovi Zoldymu za sprostredkovania tejto úžasnej besedy. 

   

   

  Mgr. A. Hrušková

 • Exkurzia do Banskej Štiavnice a Kremnice

   

   

  Dňa 24.04. 2018 sa zúčastnili žiaci VII.A, VIII.A a VIII.B triedy exkurzie do Banskej Štiavnice a Kremnice.

  V Banskej Štiavnici sme navštívili Banské múzeum v prírode. V povrchovej expozícii sme si prehliadli banské budovy a zariadenia, náučnú geologickú expozíciu, expozíciu lomového dobývania a banských strojov. Veľkým zážitkom bolo fáranie do štôlne Bartolomej v baníckych plášťoch, prilbách a s lampášmi. Mohli sme tak na vlastnej koži zažiť podmienky, v ktorých tu kedysi ťažili baníci. Prehliadková trasa a odborný výklad nás oboznámil s banským dielom zo 17. – 19. storočia, rôznymi banskými zariadeniami a nástrojmi.

  V Kremnici sme navštívili mestský hrad. Sprievodkyňa nás oboznámila s dejinami tohto banského mesta od jeho založenia až po súčasnosť, históriou hradu, osudmi jeho najvýznamnejších majiteľov ako i ťažkým a krutým životom v období stredoveku. Mali sme možnosť pozrieť si Kremnicu aj z vyhliadkovej veže, najprv sme však museli absolvovať výstup po 127 točitých schodoch. Bol to pomerne náročný fyzický výkon, ale výhľad na celé mesto nám bol odmenou. Po prehliadke hradu sme si pozreli historickú časť mesta, námestie s morovým stĺpom a fontánou.

  Exkurzia splnila svoj cieľ. Žiaci sa oboznámili s históriou týchto dvoch krásnych baníckych miest a spôsobe ťažby zlata, striebra a ďalších nerastných surovín v ich katastri. Taktiež si doplnili informácie z oblasti geologického vývoja a stavby Slovenska. Všetci sme zhodnotili dnešný deň ako veľmi prínosný.

                                     

  PaedDr. Ľubomír Kadura

   

   

 • Revolution train ,,Prevencia 2.0 – Čadca“

                                                                        

  Dňa 16.04. 2018 usporiadalo CPPPaP v Čadci metodické stretnutie koordinátorov prevencie spojené s prehliadkou protidrogového vlaku. Cieľom vlakového programu je prostredníctvom zapojenia všetkých ľudských zmyslov efektívne zapôsobiť na návštevníka vlaku, na jeho pohľad na legálne i ilegálne drogy, závislosti a inšpirovať ho k pozitívnym životným voľbám. Podstatou projektu je formou sfilmovaného príbehu podľa skutočnosti previesť prítomných ľudí dôležitými životnými situáciami jeho hlavných aktérov, ktorí sú drogovo závislí a svojim nezodpovedným konaním ničia nielen svoj život, ale i životy svojich príbuzných, známych i cudzích ľudí. Pozornosť diváka je upriamená na pomerne rýchlu postupnosť priebehu závislosti od najbežnejšie dostupných návykových látok, akými sú cigarety a marihuana cez tvrdšie drogy ako marihuana, pervitín, heroín a kokaín. So závislosťou úzko súvisia ďalšie negatívne javy a správanie, napr. kontakt s drogovými dílermi, krádež, prostitúcia, násilie. Sila príbehu bola umocnená tematickými vybaveniami jednotlivých vagónov úzko súvisiacich s príbehom. Boli tu vagóny zariadené napr. ako bar, cela predbežného zadržania, nemocničná izba, zničený byt narkomanov a pod. Celý program pôsobil veľmi emotívne a donútil diváka zamyslieť sa nad tým, či skutočne má význam zničiť si závislosťou život.

  Po prehliadke protidrogového vlaku nasledovala v Dome kultúry tlačová konferencia s autorom projektu Pavlem Tůmou, župankou Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erikou Jurínovou, primátorom mesta Čadca Ing. Milanom Gurom, zástupcami mestskej a štátnej polície. Konferencia bola spojená s diskusným fórom a celá preventívna akcia bola ukončená odborným workshopom.

  Pevne veríme, že sa protidrogový vlak budúci rok opäť vráti do Čadce a budeme ho môcť navštíviť aj so žiakmi našej školy.

   

  PaedDr. Ľubomír Kadura 

   

 • Deň narcisov

   

       Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a 13.apríla 2018 sa konal jej 22. ročník. Žiačky 8.ročníka Nikola Dedičová a Lucia Olšovská spolu s pani učiteľkou Kasákovou navštívili a oslovili žiakov našej školy v triedach, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, pracovníkov obecného úradu a ostatných občanov Klokočova.

  Každý, kto prispel dobrovoľnou finančnou čiastkou si  pripol narcis  na svoj odev a vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

  Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, a že majú našu podporu.

  Vyzbierali sme 201,22 EUR

  Všetkým dobrovoľným darcom ďakujeme !       

  Ing. Monika Kasáková

   

  Fotografie z tejto akcie nájdete vo fotoalbume.

 • Frisbee

  Juniorský reprezentačný kemp 

   

       V dňoch 6. až 8. apríla 2018 sa členovia záujmového útvaru CVČ Klokočov- Frisbee zúčastnili svojho prvého juniorského kepmu v rámci juniorskej reprezentačnej prípravy. Táto akcia sa konala pri Trnave v stredisku Dobrá voda.

  Naši žiaci boli súčasťou prípravy slovenských reprezentantov v kategórii do 17 rokov.  Tohto prvého kempu sa zúčastnilo 50 detí z celého Slovenka pod vedením reprezentačných trénerov, medzi ktorých patria i hráči tímu North Side Turzovka.

  Všetci účastníci mali nabitý program plný tréningov, náročnej atletickej, či silovej  prípravy. Súčasťou tohto kempu boli i odborné besedy o zdravej výžive, športe, cvičení a pod. Samozrejme nechýbalo množstvo hier a aktiví, ktoré si všetci účastníci nesmierne užili.  Do reprezentácie boli vybraní 8 členovia z. ú. , z toho sa kempu zúčastnili siedmi:

   

  Prípravy sa zúčastnili:

   

  1. Kristián Nekoranec-VIII.A

  2. Dominik Korduliak –VII.A

  3. Viliam Čagala –VII.A

  4. Karin Zajacová- VIII.A

  5. Klára Smiešková - VIII.A

  6. Lenka Staníková - VIII.A

  7. Nikola Dedičová- VIII.A

  Viac fotografií nájdete vo fotoalbume.

                                                                  Mgr. Banetková R.

   

 • Oznam

 • ....pozrite si....

  Výtvarné práce našich žiakov

 • Úspechy našej školy

  .... nájdete v paneli Úspechy a ocenenia:

   https://zs-klokocov.edupage.org/text2/?

 • .

 • OZNAM

       Riaditeľka Základnej školy Klokočov oznamuje, že dňa 06. 04. 2018 bude výuka prebiehať do 12:10 hod. z dôvodu konania pedagogickej rady.

  Prevádzka v ŠKD v uvedený deň nebude, len do 12:30 hod. so súhlasom zriaďovateľa.

 • Krížové cesty v miestnom kostole

  Pôstne obdobie je obdobím zamyslenia sa nad našimi životmi. Je akýmsi spomalením a pre nás aj časom na hlbokú modlitbu. V nedeľu 25.3. 2018 po rannej svätej omši  žiaci 5.A triedy pod vedením Mgr. J. Ruceka sa zúčastnili dramatickej krížovej cesty vo Farskom kostole Klokočov.

   

  Obetovali sme ju za našu školu, ktorá je pre všetkých veľkým darom. Jednotlivé zastavenia s Ježišom prežívali i naši farníci s pánom farárom J. Vnukom. Bolo pekné vidieť mládež kľačať na kolenách a spoločne rozjímať o tom, čo prežívame a spôsobujeme svojimi nedostatkami. Táto pobožnosť nás spojila, aby sme sa mohli dostať bližšie k Bohu a svedčiť o ňom nielen v škole, ale hlavne medzi  priateľmi a rovesníkmi počas každodenného života.

   

  V Klokočove dňa 26.3.  2018

   Mgr. Jozef Rucek

   

 • BESEDA

  Beseda s odborným zamestnancom Univerzity Komenského

  RNDr. FRANTIŠKOM JAROŠOM , PhD.

   

  Dňa: 16. 03. 2018

  Triedy: 8.A, 8.B, 9.A

  Pedagogický dozor: Mgr. Banetková R., Mgr. Marcová I., Ing. Kasáková M.

  Miestnosť: špeciálna učebňa

  Čas: 2.-4. vyučovacia hodina

   

       Dňa 16. marca 2018 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili zaujímavej besedy, ktorú sprostredkovala p. riaditeľka Ing. Jarmila Krišťáková.

       Túto besedu viedol odborný asistent vysokej školy UK v Bratislave RNDr. František Jaroš, PhD. z fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK -  oddelenie diferenciálnych rovníc, rodák z Klokočova.

        Cieľom besedy bolo priblížiť žiakom možnosti štúdia prírodovedných odborov nielen na strednej škole, no pokračovať práve na vysokej škole, či konkrétne - fakulty matematiky a informatiky UK a motivovať tak žiakov k lepším edukačným výsledkom prostredníctvom osobnosti z Klokočova.

        Pán Dr. Jaroš veľmi podrobne predstavil Univerzitu Komenského, jej fakulty, možnosti štúdia, možnosti uplatnenia študentov  v praxi, využívanie voľného času študentov, ako napr. netradičné  športy pre chlapcov i dievčatá, oboznámil žiakov s motivačnými videami FMFI UK. Pripravil pre žiakov i súbor hlavolamov, ktoré budú žiaci riešiť v rámci vyučovania matematiky, či záujmových útvarov zameraných na matematiku, pričom úspešní riešitelia dostanú USB kľúče z MAT-FYZ. Žiaci tiež dostali množstvo propagačných materiálov s informáciami o fakulte, perá a iné upomienkové predmety.

       Ďakujeme RNDr. Františkovi Jarošovi za návštevu našej školy, za cenné informácie, darčeky ako i zaujímavé zážitky zo školských lavíc.

   

                                                                                       Mgr. Banetková R.

   

   

  Viac fotografií nájdete vo fotoalbume.

 • Výchovný koncert

           Dňa 28.02.2018  zavítal do Základnej školy Klokočov  hudobník a  zberateľ  ľudových  piesní Anton Budinský z  Očovej.   Žiakom  predstavil slovenskú  ľudovú hudbu  i  hru na viacerých archaických  hudobných  nástrojoch. Celkovo tento vynikajúci hudobník zvládne hru na dvadsiatich štyroch hudobných inštrumentoch. Virtuózne zahrá aj na netradičných nástrojoch – handrárskej píšťalke, okarine, krumhorne, citare, ale aj na fujare, drumbli, gajdách, heligónke či na rúrke  z  vysávača. Žiakom  predstavil  nielen rôzne  archaické  hudobné  nástroje, ale aj krásny  slovenský  kroj z Očovej.   Deti  uchvátil  veselou zábavou a atmosférou, ktorú do výchovného koncertu vniesol.  Ďakujeme tomuto skvelému hudobníkovi  z Očovej za nevšedný umelecký zážitok!

                                                                                                Mgr. Škorníková

   

   

 • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

  Dňa 15.02.2018 sa v Čadci uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády. Našu školu úspešne reprezentovali dvaja žiaci VIII.A. – Dodeková Viktória a Vavrinec Michal.

   

  Vavrinec Michal –    1. miesto

  Dodeková Viktória -  4. miesto

  Vavrinec Michal bude našu školu reprezentovať v krajskom kole.

  Gratulujeme!

  Viac informácii sa dočítate v paneli Úspechy a ocenenia

  Mgr. Vavrincová N.

 • Lyžiarsky a snoubordingový výcvik

                                         

  V dňoch od 12.02.2018 do 16.02.2018 sa žiaci ZŠ Klokočov zúčastnili lyžiarskeho

  a snoubordingového výcviku v lyžiarskom stredisku Oščadnica – Veľká Rača.

  Žiaci pod vedením inštruktorov boli zadelení do skupín, kde sa učili základom lyžovania a snoubordu.

  Do konca výcviku sa žiakom podarilo zvládnuť základy a s veľkým nadšením zdolávali zjazdovku na

  Dedovke.

  Dochádzali autobusom a stravovanie bolo zabezpečené v miestnej chate U medveďa.

  Strava, autobus, inštruktori a výstroj boli hradené Ministerstvom školstva a zo ZRŠ.

  Výcvik prebehol bez zranení a plný zážitkov.

   

   

   Mgr. Chajdáková

   

   

 • Školský  ples

              Dňa 10.02.2018 sa v telocvični ZŠ Klokočov konal Školský  ples, ktorý organizovala pani riaditeľka ZŠ Klokočov Ing. Jarmila Krišťáková  v spolupráci s CVČ Klokočov,   Radou  školy a  Radou rodičov pri ZŠ Klokočov.  Pozvanie prijalo  120  hostí, ktorých až do skorého rána  zabávala skupina PULZ.

              Pani riaditeľka srdečne privítala hostí. Potom sa predstavili žiaci zo ZŠ Klokočov a CVČ Klokočov s pestrým kultúrnym programom: dievčatá zo VII. A zatancovali moderný tanec, folklórna skupina Kelčovan zaspievala známe kysucké piesne,  žiaci z VIII.A zatancovali Viedenský valčík a záver patril heligonkárom.    Slávnostná večera sa podávala v školskej jedálni, ktorú pripravili pani kuchárky zo ZŠ Klokočov, ktorým patrí úprimné poďakovanie.

              Organizátori tohto plesu zabezpečili pre hostí  bohatú a atraktívnu tombolu, v ktorej nechýbali krásne ceny ako: kozmetické balíčky,  rôzne elektrospotrebiče,  hodnotné darčekové koše, atraktívne poukážky,   no hlavnou cenou  bola záhradná kosačka.

              Krásne a hodnotné ceny do tomboly venovali títo sponzori:  Obec Klokočov, ZŠ Klokočov, CVČ Klokočov, Textil Klokočov (Janka Foldinová), Kvetinárstvo Klokočov (Renátka Balášová), Textil Klokočov (Dagmar Dedičová),  Potraviny Klokočov (Štefan Hruška, Elektromontážne práce Klokočov (Pavol Polka), Klub slovenských turistov (p. Polka a p. Stuchlík), Lekáreň Klokočov (p. Minarovič), Anna Gulčíková Klokočov, Potraviny Klokočov (p. Brezinová), Potraviny Klokočov – Rieka (p. A. Čečotková), Potraviny Klokočov (p. A. Polková),  Jarmila Tabačíková Klokočov, Domáce potreby Turzovka (p. Koniar), Galantéria Turzovka (p. Dičková),  Herakles Turzovka (p. Sebechlebský), Astera Trenčín, Fotoštúdio Turzovka (p. Chrenšť), DAJA - textil Turtovka, Kaderníctvo Turzovka (p. Jarka Kubačáková),  Klenotníctvo Felicita Turzovka, Firma OMES (Mgr. Peter Latko), Ryba Žilina, Kadernícky salón Hanka Turzovka (p. Bobčíková a p. Kostolányiová), Kvetinárstvo Turzovka (p. A. Kanáliková),  Bukov Čadca, Hamsal Čadca,  Textil Turzovka (p. Michaličková),  firma Nordfood Ružomberok,  Cukrárenská výroba Staškov (p. Oľga Lišková), PSS Turzovka (p. Helena Rudinská), Maliarske práce  (p. Pavol Papík Turzovka),  Motel Klokočovan Klokočov, Torbia s.r.o (Ing. Baranovič), JS Stolárstvo Klokočov (p. Ján Staník), Elektro Katka Turzovka (p. Katarína Veličková), Novumfarby-laky Turzovka (p.Červencová rod.  Michalisková), Kaderníctvo Pandora Klokočov (p. Lucia Skorčíková), Kadernícky salón (p. Steinigerová), Ľubka Stopková Klokočov,   Euronáradie Čadca (p. Stanislav Viležinský), firma TEMPOVIT, LORAX s.r.o (Ing. Ján Turoň), Ing. Slavomír Gocál Skalité (bezpečnostný technik), Mgr. Zuzana Škorníková Klokočov, Autoumyváreň Turzovka (p. Tomala), Jaroslav Koniar - Píla Riečky Klokočov, Papiernictvo Cech Čadca, Autoškola Milan Hrtús z Turzovky, Ing. Jozef Hanzel, Textil Turzovka (p. Šamajová), Magic Print Bratislava,  Helena Plechová Klokočov, Mliekareň RAJO, DEL  NICKY Čadca, Lyžiarska a snowboardová škola u medveďa Oščadnica Veľká Rača, Butik Mária, Slovinterf s.r.o Banská Bystrica,

              Všetkým sponzorom patrí úprimné a veľké  poďakovanie. Vďaka ich krásnym

   a hodnotným cenám sme získali prostriedky pre školu a našich žiakov na skvalitnenie vyučovacieho procesu a odmeny pre žiakov, ktorí sa  zapájajú  do mnohých súťaží a olympiád.

                                                                                                                                ZŠ Klokočov

strana: